Izrada rješenja na Oracle APEX platformi

Brz i efikasan razvoj

Integracija sa postojećim Oracle rješenjima

Korištenje poznatih Oracle tehnologija

APEX platforma omogućava razvoj svih vrsta informacionih sistema i integraciju sa postojećim rješenjima unutar organizacije. Razvoj na ovoj platformi je izuzetno efikasan i produktivan. Bez obzira da li tražite ekspertske resurse u APEX-u na nekoliko sedmica ili mjeseci, ili želite da za vas razvijemo kompletan projekat, možemo vam ponuditi kompletnu i kvalitetnu uslugu.

Osnovne karakteristike razvoja projekata u APEX-u su :

  • Primjena Agilnih ( SCRUM ) ili standardnih ( Waterfall ) metodologija razvoja
  • Tim Oracle APEX konsultanata sa velikim iskustvom
  • Niski troškovi razvoja i podrške

U nastavku su definisane osnovne faze razvoja projekata :

Detaljna razrada funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva je kritična za uspjeh projekta. Naši APEX konsultanti imaju veliko iskustvo u razvoju informacionih sistema i posjeduju znanje koje im omogućava da u potpunosti razumiju vaše zahtjeve i potrebe.

Dizajn baze podataka je jedan od prvih koraka koji se kreira iterativnim procesom, kao dio ukupnog dizajna sistema, kroz intenzivnu komunikaciju sa korisnicima kako bi se došlo do pravih rješenja. Konačni rezultat ove faze je detaljna specifikacija zahtjeva i dizajn sistema koji predstavlja osnovu za početak sljedeće faze.

Razvoj započinje dogovorom i izborom metodologije ( Agilna ili Standardna ). Razvoj se obavlja na nasoj lokaciji, uz redovne sedmične sastanke sa korisnicima na kojima se prati napredak projekta. Redovna komunikacija putem e-maila i ostalih metoda usvojenih prilikom definisanja projektnog plana su obavezan dio razvoja.

Nakon završenog razvoja aplikacije i baze podataka, pripreme potrebne infrastrukture, započinje detaljno testiranje sistema. Testiranje se provodi u više faza, od kojih je najznačajnija ona u kojoj se krajnji korisnici uključuju u testiranje s ciljem da ocijene upotrebljivost, kompletnost i performanse izgrađenog sistema kako bi se obezbijedila potpuna ispravnost i spremnost da rješenje krene sa korištenjem. Naši konsultanti tokom ovog procesa pružaju svu neophodnu podršku kako bi se odvijao na efikasan način.

Nakon testiranja kada se aplikativno rješenje pusti u funkciju, naša je obaveza kontinuirano praćenje rada sistema, otklanjanje eventualnih grešaka koje se pojave tokom korištenja kao i implementacije svih novih funkcija i izmjene postojećih. Ukoliko klijent ima razvojni tim, naši konsultanti pružaju obuku i svu potrebnu podršku razvojnom timu u procesima održavanja i nadgradnje rješenja.