Šta je Oracle APEX?

Uvod

Oracle Application Express (APEX) je platforma za razvoj aplikacija baziranih na webu čiji rad je  usko povezan sa serverom Oracle baze podataka. Pojavio se negdje oko 2004 godine kao HTML DB[1]. Zasniva se na RAD (Rapid Application Development) principima. Na slici je prikazan razvoj APEX od njegove pojave do danas.

apex1

APEX se može instalirati na svaku Oracle bazu podataka od verzije 9.2, a od verzije 11g dolazi u sklopu same instalacije baze i automatski se instalira sa zajedno s njom, ali se naknadno mora izvršiti konfigurisanje uz pomoć priloženih konfiguracionih skripti. Kako se to radi, detaljno je objašnjeno na više mjesta na internetu. APEX je u potpunosti podržan od strane Oracle kompanije. Dok ovo pišemo, aktuelna je verzija 5.0.2, koja se besplatno može skinuti sa Oracle web stranice.

Apex2

Za korišćenje APEX okruženja u kreiranju data-centričnih web aplikacija potreban je samo web pretraživač (web browser). Web pretaživač je, takođe, i jedini alat koji je potreban i krajnjem korisniku aplikacije. To znači da krajnji korisnici mogu raditi na heterogenim operativnim sistemima i da mogu pristupiti aplikaciji bilo kojim od poznatih web pretraživača za.

Oracle APEX okruženje omogućuje:

  • Razvoj profesionalnih, brzih i sigurnih web aplikacija
  • Pokretanje i rad u okviru Oracle baze podataka, pri čemu se APEX resursi i meta podaci pohranjuju u tabele baze podataka
  • Za rad ovim alatom, licenca nije potrebna
  • Jedonstavna distribucija aplikacija nezavisno od okruženja i platformi
  • Fleksibilnost u preilagođavanju izgleda i funkcionalnosti aplikacije
  • Skalabilnost i mogućnost pristupa velikog broja korisnika, itd.

Oracle APEX postoji na Oracle bazi podataka, svi meta podaci, kao i PL/SQL kod i JavaScript API-ji su pohranjeni u samoj bazi podataka. Zahtjev koji se uputi iz web pretraživača (URL) se transformiše u Odgovarajući PL/SQL poziv prema Oracle HTTP serveru (Apache):

Pošto se zahtjev obradi, rezultati se vraćaju u web pretraživač u HTML obliku. Ovaj ciklus se izvršava svaki put kada korisnik uputi zahtev, a stanje sesija aplikacijska se pohranjuje u Oracle bazu podataka.

Apex RAD

Oracle Application Express (APEX) je primarni alat za razvoj Oracle Database i web aplikacija. Korištenje razvojnog okruženja za izradu web aplikacija koje se zasnivaju na korištenju SQL i PL/SQL je besplatno. Upotreba APEX je posljednjih godina naglo porasla a i sam ga Oracle sada smatra fundamentalnim za razvoj vlastitih aplikacija za interne i eksterne sisteme bazirane na webu.

Bilo da je potrebna brzina isporuke ili potpuna kontrola i preciznosti, APEX udovoljava svemu. Prvo i najvažnije, integrisano razvojno okruženje (IDE) je vrlo intuitivno, što olačšava uvođenje i usvajanje APEX, bez obzira na to da li je korisnik iskustvo programer ili korisnik podataka.

[1]od svog utemeljenja 2000. godine, Application Express je prošao kroz mnoge promjene naziva: Flows, Oracle Platform, Project Marvel, HTML DB i trenutni Application Express (APEX)